Medlemsnyt - december 2016

13-12-2016
Først og fremmest vil vi fra Tarmkræftforeningen sige dig en stor tak, fordi du støtter vort arbejde. Det er en vigtig forudsætning for, at vi kan nå de mål, vi sætter os! Vi har i bestyrelsen besluttet at udsende regelmæssige nyhedsbreve, dels for at informere om foreningen generelt og det arbejde, foreningens bestyrelse og frivillige udfører, dels for at informere om de nyheder indenfor behandling af tarmkræft, som kan have interesse for vore medlemmer.

På vor hjemmeside www.tarmkraeft.dk kan du finde foreningens Vision – det mål, vi sigter imod, Mission – de overordnede opgaver, vi vil fokusere på og Værdigrundlag – det, Tarmkræftforeningen vil kendes for.

På hjemmesiden finder man også sammensætningen af den bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen den 15. marts 2016 samt foreningens nye vedtægter, der blev godkendt på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2016. Hjemmesiden indeholder derudover en hel del andre nyttige oplysninger. I begyndelsen af 2017 vil hjemmesiden gennemgå en omstrukturering mhp. at gøre den mere brugervenlig.

Vi er i gang med at etablere lokalforeninger rundt om i landet. Det gælder Herning, Ålborg, Aarhus, Åbenrå, Odense og Roskilde. I 2016 er der afholdt 9 temamøder nævnte steder og en hel del netværksmøder. Det er planen at øge antallet af lokalafdelinger i det kommende år, at stabilisere de allerede etablerede og i øvrigt fortsætte med temamøderne, der har haft et stort antal deltagere i 2016. Derudover vil vi prøve at arrangere styrede erfamøder, hvor deltagerne kan udveksle erfaring om deres sygdom.

Foreningen indfører fra årsskiftet økonomi- og medlemsregistreringssystemet WinKAS, der bliver en integreret del af hjemmesiden, således at man kan melde sig ind, betale kontingent og få kvittering direkte på hjemmesiden. Det sker i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og indførelse af WinKAS i Tarmkræftforeningen vil blive et pilotprojekt i Kræftens Bekæmpelse, som derefter forventer at tilbyde andre patientforeninger samme løsning.

Foreningen har modtaget økonomisk støtte fra flere medicinalvirksomheder til udarbejdelse af markedsføringsmateriale (f.eks. ny foreningsbrochure), gennemførelse af 2 konferencer hhv. i Høje Tåstrup og Aarhus samt den kommende konference mandag den 20. marts i København (indbydelse følger). Desuden til udarbejdelse af informationsmateriale til et generelt foredrag om sygdommen og dens behandling og endelig til udvikling af en patientstøtteuddannelse i samarbejde med Roskilde Sygehus. Sidstnævnte udvikling vil ske i løbet af foråret. Patientstøtteuddannelsen henvender sig til et egnet antal frivillige.

Vort medlemstal er i løbet af 2016 steget med 40-50 % til næsten 200. Men vi skal være mange flere, hvis vi for alvor skal kunne påvirke ”den politiske dagsorden” til fordel for tarmkræftsagen.

Vor formand, Jette Lyngholm, har bl.a. deltaget i paneldebatter på sommerens Folkemøde på Bornholm, holdt indlæg på Danske regioners møde om ”en patients fortælling om personlig medicin” og sidder i Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for tarmkræftscreening. Dertil har bestyrelsesmedlemmerne deltaget i flere forskellige aktiviteter for at gøre opmærksom på vores forening.

Der er livlig aktivitet i tarmkræftgruppen på Facebook. Her er der over 300 medlemmer, men en stor del af dem er desværre endnu ikke medlem af Tarmkræftforeningen.

Vi vil i de kommende nyhedsbreve bringe nyt fra foreningen samt oplysninger fra andre nyhedsmedier, der på seriøs måde behandler forhold omkring tarmkræft. Derudover vil vi bringe indlæg fra fagpersoner vedr. de mange facetter om tarmkræft.

Tarmkræftforeningen ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!


På vegne af bestyrelsen

Jette Lyngholm
Formand

K.B. Madsen
Næstformand